STT Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản Tải về
1 36/2015/TT-BTTTT 23/12/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+" Tải về
2 26/2015/TT-BTTTT 28/09/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHZ đến 2000 MHZ Tải về
3 09/2016/TT-BTTTT 30/03/2016 Nghị quyết Ban giám đốc Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Tải về
4 40/2015/TT-BTTTT 25/12/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Tải về
5 06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Tải về
6 1748 /QĐ-BTTTT 21/10/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin Tải về
7 01/2015/TT-BTTTT 13/02/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành Tải về
8 33/2015/TT-BTTTT 05/11/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz” Tải về
9 36/2015/TT-BTTTT 23/12/2015 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+” Tải về
10 35/2015/TT-BTTTT 15/12/2015 Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng Tải về