STT Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản Tải về
1 02/2015/TT-BTTTT 27/02/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS” Tải về
2 31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng Tải về
3 04/CT-BTTTT 15/01/2016 Nghị quyết Ban giám đốc Về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất Tải về
4 10/2016/TT-BTTTT 01/04/2016 Nghị quyết Ban giám đốc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành” Tải về
5 08/2016/TT-BTTTT 30/03/2016 Nghị quyết Ban giám đốc Hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Tải về
6 360/QĐ-BTTTT 25/03/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Ban hành kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPV6 năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPV6 quốc gia Tải về
7 08/2015/TT-BTTTT 25/03/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao” Tải về
8 527/QĐ-BTTTT 13/04/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Chỉ định phòng thử nghiệm truyền dẫn quang Tải về
9 35/2015/TT-BTTTT 15/12/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng Tải về
10 25/2015/TT-BTTTT 09/09/2015 Nghị quyết Ban giám đốc Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông Tải về