STT Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản Tải về
1 60/2005/QH11 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Tải về
2 67/2006/QĐ/TTG 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định số 67/2006/QĐ/TTG của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 – 2010. Tải về
3 20/2006/QĐ-BBCVT 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT Ban hành danh mục sản phẩm CNTT đã sử dụng cấm nhập khẩu Tải về
4 24/2007/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 về Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tải về
5 102/2009/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Nghị định số 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải về
6 74/2005/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc ghị định số 74/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/6/2005 về phòng chống rửa tiền Tải về
7 259/2005/QĐ-TTg 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21/10/2005 về việc thành lập Hội đồng tư vấn quốc gia Chương trình Thương hiệu quốc gia Tải về
8 22/NQ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Nghị quyết số 22/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
9 27/2007/NĐ-CP 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Chính phủ ban hành Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 về Giao dịch điện tử trong hoạt động Tài chính Tải về
10 40/2006/QĐ-BTM 06/03/2014 Nghị quyết Ban giám đốc Bộ Thương mại ký Quyết định số 40/2006/QĐ-BTM ngày 29/12/2006 về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010 Tải về